Over Jeugdraad Suriname

Home / Over Jeugdraad Suriname

Jeugdraad Suriname

Om al de jongeren van al de districten in Suriname een eerlijke stem te geven en om duurzame betrokkenheid te genereren, is er een Jeugdraad Suriname ingesteld. Dit is tot stand gekomen om een nationaal vertegenwoordigings- en adviesorgaan van de jeugd te beschermen tegen bestuurlijke participatie.

Kernwaarden 

Betrokkenheid
Assertiviteit
Zelfstandigheid

Missie

Het verhogen van de betrokkenheid en inspraak van jongeren door het delen van inzichten en/of meningen, goed onderling overleg en de samenwerking met bestuurders en beleidsmakers.

Visie

De Jeugdraad Suriname (JRS) om jongeren te stimuleren, een visie te ontwikkelen over diverse vraagstukken in ons land, ten behoeve van het welzijn van jongeren en de totstandkoming van het jeugdbeleid en jeugdaangelegenheden.

Wat doet de Jeugdraad Suriname?

De Jeugdraad moet het mogelijk maken dat op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, wat uiteindelijk ten goede kan komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land en niet slechts voor een groep die op de voorgrond treedt. De Jeugdraad heeft natuurlijk ook een consultatieve status bij de Regering van Suriname, wat dus betekent dat de Jeugdraad de Regering van Suriname ook zal voorzien van adviezen en of belangrijke ideeën en beslissingen; hiervoor vindt er altijd vooraf een consultatie plaats als het gaat om de volgende aspecten:

 1. de vaststelling van het ontwikkelingsplan, zoals genoemd in artikel 40 van de Grondwet van de Republiek Suriname;
 2. de vaststelling van de Regeringsverklaring van de Regering van Suriname;
 3. de vaststelling van de Beleidsnota's en de jaarplannen van de departementen van algemeen bestuur die verantwoordelijkheid hebben over beleidsaspecten de jeugd regarderende.

Het interessante van de Jeugdraad is, dat zij ook de kans krijgen om tenminste één keer per jaar beleidsoverleg te hebben met de President van de Republiek Suriname en de Minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken. Op 1 juni 2023 zullen de eerste verkiezingen worden gehouden voor de leden van de Jeugdraad Suriname, die geheel digitaal zal zijn. De digitale stemming vangt aan om 07:00 uur en duurt tot 18.00 uur. Kiezers hebben het recht om vanuit elke locatie digitaal te stemmen voor de kandidaten van hun district. Elk kiezer mag maar 1 keer digitaal stemmen op de dag van verkiezing, binnen de gestelde tijd. Na verificatie krijgt de kiezer toegang om digitaal te stemmen voor kandidaten van zijn of haar district

Oorsprong van de instantie

De regering heeft bij haar aantreden in 2020, na klachten uit de samenleving, het nodig gevonden om het functioneren van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) te evalueren en om inzichten te verkrijgen in de manieren waarop jongeren in het vervolg op een duurzame wijze betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen, vormgeven, besluiten nemen en uitvoeren van het jeugdbeleid waarvoor het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) verantwoordelijk is.

Samen met stakeholders is het ministerie tot het inzicht gekomen dat de manier waarop jongereninspraak- en participatie plaatsvond middels het Nationaal Jeugdparlement niet in lijn was met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zoals bedoeld in artikel 12 betreffende de mening van het kind. Het uitgangspunt van dit artikel is dat elk kind in staat is, zijn of haar mening te uiten op een ‘redelijke en onafhankelijke’ manier. De onafhankelijkheid van de mening van het kind is in de afgelopen jaren ernstig in het geding gekomen, nadat de partijpolitiek zich via de leden is gaan inmengen in het inspraakorgaan en invloed begon te hebben op de mening van jongeren. Het gevolg is geweest dat het Jeugdparlement zijn imago en stem als inspraakorgaan van de jongeren heeft verspeeld. Zelfs jongeren uit de samenleving hebben op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden alsook via sociale media, hun kritiek geuit op het functioneren van jeugdparlement. Een veel gehoorde opmerking was dat het jeugdparlement fungeerde als een kweekvijver van politieke partijen. Tegen deze achtergrond werd met stakeholders van gedachten gewisseld over een andere vorm van jongereninspraak waarbij jongeren uit alle lagen van de bevolking en vanuit alle districten vertegenwoordigd moesten zijn met uitsluiting van partijpolitieke inmenging.

Minister Steven Mac Andrew die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid heeft bij verschillende openbare gelegenheden het belang van jongerenparticipatie benadrukt. Hij heeft altijd gezegd dat de inbreng van jongeren noodzakelijk is bij de uitvoering van het jeugdbeleid, daarom zou hij zich inzetten om het Jeugdparlement te transformeren naar een nationale jeugdraad met een nieuwe uitstraling en hernieuwde vertrouwen naar jongeren toe. De bedoelde jeugdraad moet het mogelijk maken dat op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, wat uiteindelijk ten goede kan komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land en niet slechts voor een groep die op de voorgrond treedt. Partijpolitiek zal volgens de bewindsman worden uitgesloten bij jongereninspraak. De campagne van de kandidaten moet volgens hem neutraal en anders zijn dan bij de politieke verkiezingen. Tegen deze achtergrond is het besluit uiteindelijk genomen het Nationaal Jeugdparlement te transformeren naar de Jeugdraad Suriname. Met deze transformatie hoopt het ministerie dat jongereninspraak beter tot haar recht zal komen. De jongeren die zitting zullen nemen in de raad zullen zich daadwerkelijk moeten bezighouden met jeugdproblematiek en de ontwikkeling van de jeugd.

Jeugdraad Suriname

Met het in het leven roepen van de Jeugdraad Suriname is het Jeugdparlement officieel opgehouden te bestaan. Eigenlijk was het jeugdparlement al vanaf 2020 inactief. De laatste jeugdparlementsverkiezingen zijn gehouden op 27 mei 2017. Op 1 juni 2023 zullen de eerste verkiezingen worden gehouden voor de leden van de Jeugdraad Suriname. Het zal ook de eerste keer zijn dat de verkiezingen digitaal zullen worden gehouden. De Jeugdraad zal bestaan uit 29 leden die zullen voorkomen uit alle districten. De leden worden per district gekozen voor een periode van drie jaren. Uit Paramaribo zullen de meeste leden voortkomen, namelijk 9, waarna het district Wanica met 4 vertegenwoordigers, gevolgd door het district Nickerie met 3 leden. De overige districten zullen vertegenwoordigd zijn met 2 leden op het district Coronie na. Dit district zal vertegenwoordigd zijn door 1 lid.

Wat is de Algemene taak van de Jeugdraad Suriname?

De Jeugdraad Suriname zal de kern organisatie zijn voor het aansturen en bewaken van de controle als het gaat over de uitvoering van het Jeugdbeleid, dan denken wij hier aan ontwikkeling en vormgeving.
Als wij het hebben over de Jeugd, dan praten wij ook over Jeugdaangelegenheden, wat betekent dat bij zaken die belangrijk zijn voor de jeugd, ook kenbare standpunten zullen worden ingenomen.

Wat zijn de taken van de Jeugdraad Suriname?

De Jeugdraad Suriname heeft de volgende bijzondere taken:

 1. het houden van regelmatige op democratische principes die gegrond worden overlegd onder de leden in formele vergaderingen met naleving van het Huishoudelijk Regelement;
 2. het treffen van maatregelen in samenwerking met jongerenorganisaties om jongerenparticipatie te bevorderen;
 3. het participeren aan het jaarlijks overleg met de President van de Republiek Suriname en het jaarlijks overleg aan de Minister door een vertegenwoordiging;
 4. door het eigen initiatief nemen namens de collectieve jeugd van Suriname schriftelijk direct geven van adviezen en het indienen van wensen en bezwaren aan ministers die het beheer hebben over de departementen van algemeen bestuur belast met beleidsaspecten de jeugd regarderende;
 5. het op verzoek van de Minister geven van advies over beleidsaangelegenheden de jeugd betrekking hebben;
 6. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van werkzaamheden en activiteiten uitgevoerd door of namens de Jeugdraad Suriname aan de Minister;
 7. het jaarlijks schriftelijk presenteren van een jaarplan over de nagestreefde werkzaamheden en activiteiten aan de Minister;
 8. het participeren aan en mede-organiseren van de jeugdconsultaties en het opstellen van de agenda van de consultaties;
 9. het consulteren van de jeugdambassadeurs, deskundigen en organisaties op de verschillende beleidsgebieden die betrekking hebben op deelaspecten van het jeugdbeleid;
 10. het participeren aan projecten gericht op de bevordering van het welzijn van de jeugd op uitnodiging van de Minister;
 11. het houden van consultaties met de jeugd en jeugdorganisaties;
 12. het bevorderen van de oprichting en het functioneren van jeugdorganisaties op landelijk niveau in Suriname.
 13. het kiezen van jeugdambassadeurs.

Wanneer zijn de verkiezingen van de jeugdraad Suriname?

Op 1 juni 2023 zullen de eerste verkiezingen worden gehouden voor de leden van de Jeugdraad Suriname, die geheel digitaal zal zijn. De digitale stemming vangt aan om 07:00 uur en duurt tot 18.00 uur. Kiezers hebben het recht om vanuit elke locatie digitaal te stemmen voor de kandidaten van hun district. Elk kiezer mag maar 1 keer digitaal stemmen op de dag van verkiezing, binnen de gestelde tijd. Na verificatie krijgt de kiezer toegang om digitaal te stemmen voor kandidaten van zijn of haar district.