Jeugdraad Suriname

Om al de jongeren van al de districten in Suriname een eerlijke stem te geven en om duurzame betrokkenheid te genereren, is er een Jeugdraad Suriname ingesteld.

Veel gestelde vragen

Algemeen

De Jeugdraad Suriname zal de kern organisatie zijn voor het aansturen en bewaken van de controle als het gaat over de uitvoering van het Jeugdbeleid, dan denken wij hier aan ontwikkeling en vormgeving.

De Jeugdraad Suriname bestaat uit negen en twintig (29) gekozen en door de Minister benoemde leden, die per district gekozen zullen worden op een wijze die bij staatsbesluit wordt geregeld. Natuurlijk is er hier ook een leeftijd aan verbonden. De leden van de Jeugdraad Suriname dienen de leeftijd van minimaal zestien (16) jaren en maximaal twee en twintig (22) jaren te hebben bereikt om zich verkiesbaar te stellen. Hierbij za de zittingsduur gesteld zijn op drie jaren, waarbij de leden maximaal twee keer gekozen kunnen worden en zijn verplicht de Basistraining Jeugdraad Suriname te volgen.

 

Het lidmaatschap bij de Jeugdraad Suriname eindigt door:

 1. ontslag op eigen verzoek;
 2. overlijden;
 3. het verlopen van de zittingsduur;
 4. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
 5. afwezigheid wegens ongegronde reden gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden;
 6. beëindiging van het lidmaatschap wegens met de functie onverenigbare handelingen als bedoeld in de artikelen 14 en 15.

De Jeugdraad Suriname heeft de volgende bijzondere taken:

 1. het houden van regelmatige op democratische principes die gegrond worden overlegd onder de leden in formele vergaderingen met naleving van het Huishoudelijk Regelement;
 2. het treffen van maatregelen in samenwerking met jongerenorganisaties om jongerenparticipatie te bevorderen;
 3. het participeren aan het jaarlijks overleg met de President van de Republiek Suriname en het jaarlijks overleg aan de Minister door een vertegenwoordiging;
 4. door het eigen initiatief nemen namens de collectieve jeugd van Suriname schriftelijk direct geven van adviezen en het indienen van wensen en bezwaren aan ministers die het beheer hebben over de departementen van algemeen bestuur belast met beleidsaspecten de jeugd regarderende;
 5. het op verzoek van de Minister geven van advies over beleidsaangelegenheden de jeugd betrekking hebben;
 6. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van werkzaamheden en activiteiten uitgevoerd door of namens de Jeugdraad Suriname aan de Minister;
 7. het jaarlijks schriftelijk presenteren van een jaarplan over de nagestreefde werkzaamheden en activiteiten aan de Minister;
 8. het participeren aan en mede-organiseren van de jeugdconsultaties en het opstellen van de agenda van de consultaties;
 9. het consulteren van de jeugdambassadeurs, deskundigen en organisaties op de verschillende beleidsgebieden die betrekking hebben op deelaspecten van het jeugdbeleid;
 10. het participeren aan projecten gericht op de bevordering van het welzijn van de jeugd op uitnodiging van de Minister;
 11. het houden van consultaties met de jeugd en jeugdorganisaties;
 12. het bevorderen van de oprichting en het functioneren van jeugdorganisaties op landelijk niveau in Suriname.
 13. het kiezen van jeugdambassadeurs.

Verkiezingen 2023

 1. Verkiesbaar tot lid van de Jeugdraad Suriname zijn jeugdigen die:
  1. in Suriname wonen, beschikken over de Surinaamse nationaliteit en niet beschikken over een duale nationaliteit;
  2. ten tijde van de verkiezing moet je minimaal 16 en maximaal 22 jaar zijn;
  3. minimaal een middelbaar denkniveau hebben;
  4. goede spreek – en schrijfvaardigheid in het Nederlands hebben;
  5. ervaring hebben met jeugdwerk;
  6. bestuurlijke ervaring hebben;
  7. goede contactuele eigenschappen, flexibiliteit en stressbestendigheid zijn;
  8. niet betrokken zijn in de actieve partijpolitiek voor, tijdens en na de verkiezing tot lid;
  9. van onbesproken gedrag zijn.
 2. Jeugdigen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot lid van de Jeugdraad Suriname moeten daadwerkelijk in dat district wonen gedurende één jaar voorafgaand aan de verkiezingen;
 3. Het succesvol afronden van de Basistraining Jeugdraad Suriname is van belang voor adequate participatie;
 4. De toelatingsprocedure tot de verkiezing van de Jeugdraad Suriname wordt geregeld in het kiesbesluit;
 5. De kandidaten met de meeste stemmen per district hebben zitting in de Jeugdraad Suriname;
 6. De installatie van de Jeugdraad Suriname geschiedt door of namens de Minister uiterlijk een maand na de digitale verkiezing;
 7. De zittende Jeugdraad Suriname blijft in functie tot het verstrijken van zijn periode van 36 maanden. Indien de verkiezingen niet op tijd plaatsvinden, kan de duur van de zitting van de jeugdraad Suriname door de Minister per beschikking worden verlengd voor een periode niet langer dan zes maanden;
 8. De werkwijze van de Jeugdraad Suriname en de beloning van de voorzitter en de leden van de Jeugdraad Suriname worden bij beschikking van de Minister geregeld.

Alle jongeren die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd hebben van 12 jaar tot en met 25 jaar mogen op de dag van de stemming hun stem uitbrengen. Voor de stemming heb je nodig jouw ID-nummer dat te vinden is op jouw ID-kaart. De identiteitsnummers van de jongeren die nog niet in het bezit zijn van een identiteitskaart, kunnen die achterhalen uit het familieboek, paspoort of een uittreksel van het bevolkingsregister.

Er is een digitaal platform, waarbij de jongeren per district kunnen stemmen. Iedere kiezer brengt zijn stem digitaal uit op de kandidaten in het kiesdistrict waarin hi/zij gerechtigd is te stemmen. De digitale stemming vangt aan om 07:00 uur en duurt tot 18.00 uur. Kiezers hebben het recht om vanuit elke locatie digitaal te stemmen voor de kandidaten van hun district. Elk kiezer mag maar 1 keer digitaal stemmen op de dag van verkiezing, binnen de gestelde tijd. Na verificatie krijgt de kiezer toegang om digitaal te stemmen voor kandidaten van zijn of haar district.